Plikt til å ha revisjon i Norge

Ordet revisjon kommer fra latin og betyr ”ettersyn” eller ”gjensyn”. Med dette menes at det foretas en gjennomgang av allerede eksisterende materiell, herunder regnskapsopplysningene. Revisjon handler om å skape tillit samt å sikre pålitelig finansiell informasjon. Dette gir interessenter og brukere av regnskapene, slik som kunder, investorer og kapitalmarkedet forøvrig, et godt beslutningsgrunnlag.

 

Revisor-Bent-G-Johansen-Revisjon

 

Disse selskapene må ha revisjon:

Fra 2011 ble revisjon frivillig for de minste aksjeselskapene i Norge. Et aksjeselskap må ha revisjon dersom det er morselskap eller overskrider en av disse grenseverdiene:

– Årlige driftsinntekter på 5 mill. kr

– Balansesum på 20 mill kr

– 10 ansatte.

 

For enkeltpersons foretak, ansvarlige selskap og NUF foreligger det en omsetningsgrense på kr 5 millioner før revisjonsplikt inntrer. For ansvarlige selskaper er det også en deltakergrense på mer enn fem deltakere. I tillegg er enkelte bransjer underlagt revisjonsplikt, eksempelvis advokater, meglerforetak, m.fl.

 

Årsregnskap og visse andre opplysninger i revisjonspliktige foretak skal revideres av en uavhengig revisor. Revisor avgir deretter en skriftlig revisjonsberetning eller annen attestasjon av foretakets opplysninger. Revisjonsberetningen er tilgjengelig for alle.